• hy
  • en
  • ru

Անձնակազմ

ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐ

Կարեն Զադոյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հիմնադիր,
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Դավիթ Աբգարյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հիմնադիր,
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Արծրուն Միրզոյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հիմնադիր,
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Կարեն Զադոյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հիմնադիր,
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Դավիթ Աբգարյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հիմնադիր,
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Արծրուն Միրզոյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հիմնադիր,
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Նարինե Կարապետյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Արշավիր Խալափյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Գարիկ Հայրապետյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Լուսինե Աբգարյան
Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]

Տնօրեն
Արտակ Սարիբեկյան

Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի տնօրեն
Հեռախոս (374 10) 540199 (ծառայողական)
Հեռապատճե (374 10) 580299 (ծառայողական)
Էլեկտրոնային փոստ [email protected]